Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale LOJA FRUCTELOR SRL, cu sediul în Pitești, Piața Vasile Milea, Bloc C-V, Ap. 25, jud. Argeș (denumita in continuare LOJA FRUCTELOR SRL sau Operatorul), în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea de către Operator a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării de către dumneavoastră a paginii de internet www.sloop.ro. („Site-ul”)

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului in cadrul unei campanii promoționale derulate de Operator, LOJA FRUCTELOR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, constând în nume și prenume, telefon, adresa de e-mail pentru derularea respectivei campanii promoționale.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, LOJA FRUCTELOR SRL nu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizării Site-ului.

 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului, LOJA FRUCTELOR SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Operatorului în contextul derulării campaniilor promoționale la care decideți în mod voluntar să luați parte (cum ar fi, transmiterea premiilor), inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Operatorului de a respecta obligațiile legale care îi revin in ce privește derularea campaniilor promoționale aferente.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, LOJA FRUCTELOR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, respectiv până la finalizarea prin predarea premiilor către câștigătorii campaniilor promoționale, precum și pe toată durata necesară îndeplinirii oricăror alte obligații impuse Operatorului de lege sau de autorități în legătură cu derularea campaniilor promoționale.

În cazul în care sunteți utilizator al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a campaniilor promoționale și până la finalizarea prin predarea premiilor către câștigătorii campaniilor promoționale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, LOJA FRUCTELOR SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină, LOJA FRUCTELOR SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, agenții partenere media sau de publicitate), ori către autoritățile publice centrale/locale (ANAF), în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către LOJA FRUCTELOR SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către LOJA FRUCTELOR SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către LOJA FRUCTELOR SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea LOJA FRUCTELOR SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către LOJA FRUCTELOR SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

  Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, LOJA FRUCTELOR SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către LOJA FRUCTELOR SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare – se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al  LOJA FRUCTELOR SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care LOJA FRUCTELOR SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: gina@sloop.ro.