Produs adăugat
tik tok logo

Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale LOJA FRUCTELOR SRL, cu sediul în Pitesti, Piata Vasile Milea, Bloc C-V, Ap. 25, jud. Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J03/1028/2012, CUI 30471921, avand urmatoarele date de contact: tel: +4 0800 030 303 sau e-mail loja.fructelor@sloop.r(denumita in continuare LOJA FRUCTELOR SRL sau Operatorul), în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea de catre Operator a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării de catre dumneavoastra a paginii de internet www.sloop.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului in cadrul unei campanii promotionale derulate de Operator, LOJA FRUCTELOR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, constand in nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail pentru derularea respectivei campanii promotionale..

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, LOJA FRUCTELOR SRL nu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizării Site-ului.

II.3. Daca veti plasa comanda pentru produsele oferite spre vanzare de LOJA FRUCTELOR SRL prin intermediul magazinului online existent pe site-ul sloop.ro, veti completa formularul online aferent si, astfel, veti furniza urmatoarele date personale : nume, prenume, adresa completa de livrare, numar de telefon si adresa de e-mail ; numele societatii, in cazul in care se doreste emiterea unei facturi pentru societate comerciala ; datele cardului bancar, respectiv nume titular, numar cont, banca emitenta, in cazul in care se selecteaza plata cu cardul. LOJA FRUCTELOR SRL va colecta si prelucra aceste date personale in scopul onorarii si livrarii comenzii plasate de dumneavoastra pe site-ul sloop.ro.

De asemenea, cu consimtamantul expres al dumneavoastra, vom prelucra adresa de e-mail in scopul transmiterii de comunicari comerciale de catre LOJA FRUCTELOR SRL si partenerii sai

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului, LOJA FRUCTELOR SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Operatorului în contextul derularii campaniilor promotionale la care decideti in mod voluntar sa luati parte (cum ar fi, transmiterea premiilor), inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Operatorului de a respecta obligațiile legale care îi revin in ce priveste derularea campaniilor promotionale aferente.

III.2. Daca plasati comanda pentru produsele noastre prin intermediul magazinului online disponibil pe Site, LOJA FRUCTELOR SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel :

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Operatorului pentru onorarea si livrarea comenzii dumneavoastra si indeplinirea, astfel, a contractului incheiat intre noi, inclusiv in ce priveste derularea relatiei cu operatorii serviciilor de curierat, indeplinirea obligatiilor fiscale (emiterea facturii, stocare date si arhivare), indeplinirea obligatiilor privind plata prin intermediul cardului bancar, confrom regulilor stabilité de procesatorul de plati si de banca emitenta a cardului dumneavoastra.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Operatorului de a respecta obligațiile legale care îi revin in ce priveste indeplinirea obligatiilor care deriva din contractul incheiat intre Operator si dumneavoastra prin plasarea comenzilor in magazinul online disponibil pe Site.

– pentru transmiterea de comunicari comerciale de catre de catre LOJA FRUCTELOR SRL si partenerii sai, utilizand adresa dumneavoastra de email.

Temei: Prelucrarea adresei dumneavoastră de e-mail pentru acest scop se va efectua in temeiul consimtamantului furnizat de dumneavoastra in momentul completarii formularului de comanda, consimtamant care poate fi revocat oricand si in mod informal, conform legii.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, LOJA FRUCTELOR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, respectiv pana la finalizarea prin predarea premiilor catre castigatorii campaniilor promotionale, pana la livrarea produselor comandate de dumneavoastra in magazinul online de pe Site, precum si pe toata durata necesara indeplinirii oricaror alte obligatii impuse Operatorului de lege sau de autoritati in legatura cu derularea campaniilor promotionale si/sau cu executarea obligatiilor aferente contractului de vanzare de produse incheiat ca urmare a plasarii unei comenzi de catre dumneavoastra in magazinul online disponibil pe Site.

În cazul în care sunteți utilizator al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a campaniilor promotionale si pana la finalizarea prin predarea premiilor catre castigatorii campaniilor promotionale și, ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Operatorului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

In cazul in care comandati produse prin magazinul nostru online disponibil pe Site, vom prelucra datele dumneavoastră din momentul plasarii comenzii de catre dumneavoastra, prin completarea formularului aferent si pana la finalizarea comenzii prin predarea produselor catre dumneavoastra și, ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Operatorului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, LOJA FRUCTELOR SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină LOJA FRUCTELOR SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, agentii partenere media sau de publicitate) ori către autoritățile publice centrale/locale (ANAF), în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către LOJA FRUCTELOR SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea de catre dumneavoastra a platii produselor comandate online din magazinul nostru online disponibil pe Site, prin intermediul cardului bancar;
 • pentru predarea produselor comandate de dumneavoastra catre firmele de curierat partenere, in vederea livrarii finale a produselor;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către LOJA FRUCTELOR SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către LOJA FRUCTELOR SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea LOJA FRUCTELOR SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către LOJA FRUCTELOR SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, LOJA FRUCTELOR SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

  • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către LOJA FRUCTELOR SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al LOJA FRUCTELOR SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care LOJA FRUCTELOR SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicijustificare, că datele care vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau afectează în mod similar într-măsură semnificativă;
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: gina@sloop.ro.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://sloop.ro/politica-de-cookie-uri/